Değerli İlgili,

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK); 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve ilgili yürürlük maddesi uyarınca anılan kanunun 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

KVKK uyarınca İhsan Doğramacı Vakfı ve Okulları olarak; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep edilen ve/veya bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde işlenebilecek, paylaşılabilecek, muhafaza edilebilecek ve gerektiğinde imha edilebilecek olup kişisel verilerin güvenliği için maksimum özen gösterilmektedir.

Gerek tarafınıza ait olan gerekse de paylaşma hakkına haiz bulunduğunuz kişilere ait kişisel veriler; okul başvuru ve kayıt formlarımız, internet sitelerimiz ve e – postalarınız, mobil uygulamalarımız, toplanan formlar, sağlık raporları, e – okul, mebbis gibi sistemler, okul ve ders yönetim sistemleri, eğitim yazılımı platformları, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, ses ve görüntü kayıtları, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb. kanallarla, öğrenci işleri ve kayıt birimleri ile diğer çalışanlarımız, idari ve akademik birimlerimiz, sekretarya, resepsiyon, güvenlik birimleri, yurt içi ve yurt dışı okul ve program ortaklarımız ile hizmet aldığımız servis firmaları ve diğer firmalar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Ancak kişisel veriler yukarıda yer alan mecralarla sınırlı kalmamak üzere tüm sözlü, yazılı ve elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel verilerinizin işlenme ve aktarılma amaçları ile hukuki sebepleri ise; yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesinin yanında okul – öğrenci / veli ilişkilerinin yürütülmesi, özel gün etkinlik ve kutlamaları yanı sıra tüm okul etkinlik ve kutlamalarının uzaktan gerçekleştirilmesi, kayıt altına alınması ve gerektiğinde amacına uygun ve sınırlı tüm (fiziki ya da dijital) mecralarda, amacına uygun ve sınırlı olarak paylaşılması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi, öğrenci ve veli kayıtlarının sistemde açılması ve takibi, tüm hizmetlerimizin yerine getirilebilmesi, kayıt ve sonraki işlemlerin yürütülebilmesi, faturalandırma işlemleri de dahil mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ilgili birimlerin tarafınızla iletişime geçebilmelerinin ve genel olarak memnuniyetinizin sağlanabilmesi, ihtiyaçların belirlenebilmesi, kurumumuz, öğrencilerimizin ve sizlerin hukuki ve fiili güvenliğinin sağlanabilmesi, stratejilerimizin belirlenebilmesi, eğitim ve diğer hizmetlerimizin mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapılabilmesi, hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, tanıtım faaliyetlerinde bulunulabilmesi, analizler yapılabilmesi, işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, paylaşma ve gerektiğinde imha etme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yurt içi ve yurt dışı okul ile programlardan faydalanabilmeniz, mevzuata uygun, yukarıdakilerle sınırlı kalmayan tüm sair gerekliliklerin ve diğer gerekliliklerin yerine getirilebilmesidir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla tarafımızla veya başka üçüncü kişilerle paylaşmış olduğunuz ve tarafımızca elde edilmiş kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, Bilkent Üniversitesi ve diğer okullarımız, yurtiçi ve yurtdışı okullar ve program ortaklarımız, hizmet aldığımız ve/veya hizmet alımınız için yönlendirildiğiniz kişi ve firmalar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kişi ve kuruluşlar, özellikle sağlık sorunlarıyla ilgili alınması gereken tedbirler kapsamında önlem alabilecek ve müdahalede bulunabilecek kişi, firma ve birimlerimiz personellerimiz ile kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasından sorumlu olan, destek alınan ve yukarıdaki sayılanlarla sınırlı olmayacak şekilde ihtiyaç duyulan ya da duyulabilecek diğer üçüncü kişilerdir.

KVKK’ nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca bizimle her zaman iletişime geçme, işlenen kişisel verilerinize erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına ve gereklilik olması durumuna rağmen kişisel verilerinizin silinmesini, üçüncü kişilerle paylaşılmamasını veya yok edilmesini talep etme, düzeltilmesini veya silinmesini talep hakkınızı kullandığınıza ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. (Kişisel verilerinizin işlenmesinin, paylaşılmasının ve saklanmasının zorunlu olduğu hallerde bu şekilde bir talepte bulunulması halinde talep bu kapsamda değerlendirilecek ve gerekirse kişiye sonuçları ayrıca bildirilecektir. Bildirim sonrasında, ilgiliden ikinci bir onay istenebilecek ve buna da onay verilmemesi halinde zorunluluklar kapsamında hareket edilecektir. İkinci onay talebine de olumsuz geri dönüş yapılmasına ilişkin tüm sorumluluklar ilgiliye ait olacaktır.)

Kişisel Verilerin İşlenmesi – Korunması ve İmhası Politikası ve diğer haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye https://obi.bilkent.edu.tr adresinden ayrıca ulaşabilirsiniz.