Ünvan: Öğretmen

Kime Sorumlu: Müdür Yardımcısı

Kimden Sorumlu: Okul saatlerinde (öğrencilerin servisten inmesinden servise binmesine kadar) bütün öğrencilerden ve ders saatlerinde kendi sınıfındaki öğrencilerden.

Öğretmen Rolünün Kapsamı:

Öğretmenler her şeyden önce eğitimcidirler. Görevleri, yalnızca dil öğrenimini değil, kendi sorumluluklarındaki ve bir bütün olarak okuldaki öğrencilerin kişisel gelişimini yönlendirmek ve kolaylaştırmaktır. Öğretmenler, bireysel ya da grup halinde çalışarak öğrencilerin kültürel farkındalıklarını, akranlarıyla ve okul çalışanlarıyla açık ve uygun bir şekilde iletişim kurma yeteneklerini ve uluslararası bir zihniyete sahip olma özelliklerini artırıp onları hayata yeterli bir şekilde hazırlarlar. Öğretmenin çabalarıyla, öğrenciler kendi öğrenimlerine yön verme, eleştirel düşünme ve bilgiyi değerlendirme, ayrıca hem yazılı hem de sözlü olarak kendilerini kabul edilebilir bir tarzda ifade etme yeteneklerini geliştirmelidirler. Öğretmenler her zaman sınıfları ya da yaşları ne olursa olsun bütün öğrencilerin güvenliğini ve esenliğini sağlamalı, akademik ve sosyal artalanı her ne olursa olsun bütün öğrencilere eşit fırsatlar sunmalı, sınıf içi sorumluluklara olduğu kadar sınıf dışı sorumluluklara da değer vermeli, elektronik ortamı ve diğer sistemleri kullanarak velilere çocuklarının gösterdiği ilerleme konusunda etkili bir şekilde güncel bilgi vermelidirler. Öğretmenler, her zaman gizlilik ilkesine uymalı, okul malının herkes tarafından uygun şekilde kullanılmasını sağlamalı, okul alanlarında ya da çocukların görebileceği yerlerde sigara içmekten kaçınmalıdırlar.

Müfredatı öğretmek ve öğrencilerin gösterdiği ilerlemeyi değerlendirmek;

Bu bağlamda,
Dersi uygun, güdüleyici ve teşvik edici bir şekilde işlemek,
Öğrencilerin öğrenimini etkin bir şekilde düzenlemek,
Öğrencilerin bağımsız öğrenme becerilerini geliştirmek,
Düzenli olarak ödev vermek, ödevleri notlandırmak ve öğrencilere geri bildirimde bulunmak,
Daha ileri düzeyde öğrenim, kütüphanenin kullanımı, bilgisayar kaynakları ve genel olarak daha fazla öğrenme konusunda öğrencilere kılavuzluk etmek,
Müfredata odaklanan ilerleme testlerini kullanarak sınıf performansını düzenli olarak değerlendirmek,
Başlıca öğrenme döngülerinin (dönem) sonunda uygun sınavlarla genel performansı değerlendirmek,
Modern öğrenim yaklaşımlarını müfredata dahil etmek,
Öğrencilerin öğrenimlerini artırmak amacıyla uygun olduğu üzere diğer meslektaşlarıyla dersleri paylaşmak (ekip halinde öğretim).

Sınıf içinde uygun öğrenme ortamını sağlamak;

Bu bağlamda,
Sınıfta uygun disiplini sağlamak,
Ders işleme hızını öğrencilerin öğrenme yeteneklerine göre ayarlamak,
Öğrencilerin farklı öğrenim tarzlarına uygun olarak çeşitli yaklaşımlar kullanmak,
Öğrencilerin ilgisini uyandırmak ve öğrenimi canlandırmak için sınıfta çeşitli öğrenim stratejileri öğretmek,
Öğretime yardımcı uygun araçları kullanarak öğrencilerin ilgisinden yararlanmak.

Her zaman profesyonellik ilkesine uygun davranmak;

Bu bağlamda,

Okula ve derslere, görevler ve etkinliklere zamanında katılmak ve ders boyunca gerektiği şekilde sınıfta bulunmak,

Profesyonellik ilkesine uygun şekilde giyimine özen göstermek,

Okul kurallarına uymak ve öğrencilerin sınıfın içinde ve dışında her zaman okul kurallarına uymalarını sağlamak,

Meslektaşlarına ve öğrencilere, zorluklar baş gösterse bile, her zaman saygılı davranmak,

Gereken kayıtları tutmak ve kağıt işlerini zamanında yapmak,

İstenen yıllık planları, günlük planları, yoklama kayıtlarını, vb. zamanında ve profesyonel açıdan kabul dilebilir bir şekilde hazırlamak,

Okul toplantılarına gerektiği şekilde katılmak ve katkıda bulunmak,

Öğrencilerin öğretmen sorumluluğunda oldukları ancak öğretmen denetiminde olmadıkları zamanlarda izin kağıtları olduğundan emin olmak.

Mesleki açıdan gelişmek;

Bu bağlamda,

Öğrencilerin öğrenimlerini ilerletmek amacıyla beceri alanlarını geliştirmek,

Atölyelere katılmak,

Okul değerlendirme/performans sistemine katılmak ve profesyonel diyaloga katkıda bulunmak.

Okuldaki etkinliklere görevlendirildiği şekilde tam anlamıyla katılmak;

Bu bağlamda,

Verilen okul görevlerini dürüst ve etkili bir şekilde yerine getirmek,

Görevlendirildiği kurum içi ekip etkinliğinde ekibi yönetmek,

Ödül sistemi etkinliklerine görevlendirildiği şekilde katılmak,

Konserler, törenler, mezuniyet günleri, geziler gibi belli başlı okul etkinliklerinde öğrencileri etkili bir şekilde izlemek.

Öğrencinin öğrenimde kaydettiği ilerlemeyi, tek tek sınıflarda, zümre içinde ve bütün okul çapında ilgili taraflara iletmek;

Bu bağlamda,

Öğrencilerin gösterdikleri ilerleme konusunda velilere güncel bilgi vermek,

Düzey toplantılarına katılmak ve tek tek öğrencilerle ilgili tartışmalara katkıda bulunmak,

Müfredatın ilerletilmesi konusunda okul çapında yapılan toplantılara katkıda bulunmak,

Özel durumlarda gerektiği şekilde zümre başkanını bilgilendirmenin yanı sıra danışmanla bağlantıya geçmek.